Yuliya Samul

Yuliya Samul

Service Designer Lead, ekino Paris